НОВОСТИ
КИЖИЗИДИЛГЕ

Ада-иезинден хамааржыр

Төл чокта, төре херээ дамчыттынмас,
Төл чокта, төрел чону салгаттынмас.
Төл чокта, төөгү-даа сураттынмас,
Төл чокта, Төрээн чурт-даа ээлеттинмес.
Чаштар дээрге аас-кежик өөрүшкүвүс,
Чаштар дээрге келир үе салгалывыс.

Бо дээрге мээң 20 чыл бурунгаар ада-иелеримге эрттирип турган класс шагынга ажыглап турган үлегер домактарым. Домак бүрүзүн келген ада-иемге парлааш, ыыткыр, тода номчуур кылдыр үлеп берген турган мен.

Ол үеде башкылап чораан мээң үем башкылар сактып кээр боор. “Эрткен үем – төөгүм боор” деп бодап-даа кээр. Амгы үеде аныяк башкылар сонуургап номчууру артык эвес. Амгы үениң башкылары кайыын-даа номчуп, билип, парлап алыр болгай.

Бис өөреникчилер-биле тайга-сын, алаак-шыкче, дагларже экскурсиялап чорааш, өөреникчилерниң билиин делгемчидер болгай бис. Чаштар дээрге келир үеде салгалывыс деп үлегерге даянып алгаш, чаш уругну бичиизинден эгелеп улуг угаанныг кылдыр өстүрери өске кижилерниң киржилгези чокка кижизидип болур-ла болгай. Чаш төл чаш тургаш-ла, “ичелээр” дей бергеш, шимчеп ыглай бээр. Чаш ийи айлыг тургаш, иезин таныыр, алды ай четкеш, адазын танып эге­лээр. Уруг-биле чугаалажыр, хөрээнге, чүрээнге чыпшыр тудуп, чассыдары албан.

Бир сактыышкыным бижип көрейн. Угбам инек саарда, уруун, оглун демир оруннуң будунга чеп-биле баглап каар турган. Чаш уруг эжиктиң эргининге келгеш, дашкаар көрүп, чүнү-даа эскерип, куштарның ушканын, арга-арыгны, өглерни, инек сагган авазын, хүннүң-не көрүп, бир-ле хүн чугаалай бээр.

Оолдуң сөс дыңнавазы 2 хардан эгелей бээр, ол дээрге бодун камгалап эгелээни ол. Ынчангаш 2 хар четпээнде кээргел сеткилге кижизидер. Кончуп, дедирлендирип болбас, ол аңаа дорамчылал апаар. Оол ойнааракты үреп кааптарга, ажынмайн, а харын катап кылывыт, мен көрейн, шыдаар сен бе деп мактай аарак айтыргаш, кылыптарга, мактаарга, оол дыка өөрүүр.

Угаанныг ада-иеден улуг угаанныг ажы-төл төрүттүнер болгай. Өг-бүле эп-найыралдыг, бот-боттарынга ынак, ажы-төлү дээш кызымак болза, уруглар аас-кежиктиг болур.

Чамдык ада-ие ажырбас, школага башкылар өөредип-кижизидип каар, оларга бүзүрээр бис дижир. Ол дээрге улуг частырыг! Башкылар күрүнениң берген тускай программаларын өөредир болгай.
Уругларның келир үези, эртем-билиг чедип алыры ада-иезинден хамааржыр. Кошкак өөредилгелиг, багай чурумнуг уруг-дарыгдан чүнү манаар бис.

Уруг бүрүзүнде угаанныг, талантылыг, тура-соруктуг болурунуң үндезиннери бар. Ону деткиири, сайзырадыры ада-иениң онзагай хүлээлгези болур. Амгы үеде бис, кырганнар, уругларывыстың уруглары, оларның уругларының угаан-медерелиниң хөгжүлдезин, угаанының өзүлдезин кайгаар-дыр бис. Янзы-бүрү дылдарга чугаалай бээрин кижи кайгай бээр, чоргаарланы бээр бис!

Чаңгыс сөс-биле, ада-иезиниң кижизидип кааны ол! “Шын” солунга өөредилге-кижизидилге дугайында хөйнү бижип турар. А ону шын-дыр деп чөптүг ажыглап болур деп бодавастар база бар. Ынчалза-даа шынын чу­гаалаарга, “Шын” солунну номчувас ада-иелер, башкылар безин бар. Солун номчуп турар ада-иелер эр хейлер! “Шынга” шынын бижиир деп билир мен.

Каш чылдар бурунгаар класс база башкы бүрүзү янзы-бүрү чагыдылгалыг турганын сактыр-дыр мен.

/ Мамаакай ОЮН (ДАРГАТ). Кызыл хоорай.

Чурукту интернет четкизинден алган.

«Шын» №30 2023 чылдың апрель 26


С 25 апреля 2023 года стартовала продажа путевок в 1 сезон пришкольного лагеря «Маленький путешественник» на базе МБОУ СОШ № 1 г.Ак-Довурака имени Тамдын-оол Сесенмаа Саятыевны — Героя Социалистического труда, всего путевок 100, по 20 путевок в каждом отряде. Стоимость путевки 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей.
Можно приобрести путевки:
1 отряд дети с 6 до 7 лет — воспитатель Саая Сайлык Каадыр-ооловна — 89235406114, вожатый Биче-оол Клана Валерьевна;
2 отряд дети с 8 до 9 лет — воспитатель Байыр Аяк-Хээ Федоровна — 89527505628, вожатый Саая Шончалай Чичин-ооловна;
3 отряд дети с 10 до 11 лет — воспитатель Биче-оол Алеся Сергеевна — 89527518552, вожатый Хомушку Айзанак Эдуардовна;
4 отряд дети с 12 до 13 лет — воспитатель Ооржак Ульяна Быйыр-ооловна — 89235495764, вожатый Соян Уран Олеговна;
5 отряд дети с 14 до 15 лет — воспитатель Саая Чинчи Монгунововна 89293155400, вожатый Куулар Индра Монгун-ооловна.
По вопросам можно обратиться по номеру 89230464004 — Торештей Аяна Маадыровна, начальник пришкольного лагеря «Маленький путешественник»


Сегодня 24 апреля 2023 года на базе школы №1 г.Ак-Довурака открывают первичное отделение РДДМ (Российское движение детей и молодежи). Мероприятие прошло на высоком уровне и на позитивной волне! Выражаем благодарность Председателю Совета регионального отделения РДДМ — Эртине Куулару

19 апреля 2023 года на базе МБОУ СОШ 1 г.Ак-Довурака имени Тамдын-оол С.С. — Героя Социалистического труда было проведено муниципального этапа Всероссийских соревнований среди отрядов «Юный инспектор движения» в образовательных организациях г. Ак-Довурака «Безопасное колесо 2023».

Рубрика «В год педагога и наставника»

Фотография из фондов Национального архива Республики Тыва.

Герой Социалистического труда, учительница Сарыглар Саятыевна Тамдын-оол, 1976 г.


Наши юные таланты


День космонавтики – исторически важный праздник для всей ракетно — космической промышленности. Освоение космоса – направление, в котором наша страна была и остается первой.

Сегодня, 9 апреля в МБОУ СОШ N1 г.Ак-Довурака имени Сесенмаа Саятыевны Героя Социалистического Труда присоединяется к всероссийской акции «Парта Героя».
«Парта Героя» была открыта в честь выпускника школы ветерана боевых действий погибшего при исполнении воинского долга СВО на Украине Айдаша Ооржака (08.04.1994г-06.11.2022г.).В целях выявления и поддержки одаренных детей, обладающих глубокой языковой интуицией и стимулирования интереса учащихся к изучению русского языка, 23 марта 2023 года на базе МБОУ СОШ № 1 г.Ак-Довурак был проведен муниципальный этап республиканского конкурса «Грамотей-2023». На конкурсе приняли участие 29 учащихся.
https://school1-ak-dovurak.rtyva.ru/?page_id=4464

ПРИЕМ В 1-ый КЛАСС!

Уважаемые родители!

Приём в 1 класс 2023-2024 учебного года

О порядке зачисления

читать далее https://school1-ak-dovurak.rtyva.ru/?page_id=981

В знак высочайшей общественной профессии учителя 2023 год — год 200 — летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского — будет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам. Будет Год учителя, Год педагога. То, какой должна быть современная школа: ее инфраструктура оснащение, уровень обучения, организация школьного образования, кружков, спортивных секций, — все это ВАЖНО. Здесь важен не только труд учителя, но и участие самих учеников и, безусловно, родителей. Потому что только общие дела могут создать школу, в которой интересно учиться которая притягательна своими возможностями в раскрытии таланта ребят в подготовке их ко взрослой жизни.
®Буяна Дмитриевна Ооржак
#УчитьВдохновлятьРазвивать2023
#УчитьВдохновлятьРазвивать_Тыва
#ГПН_2023
#ГодПедагогаНаставника

Дорогие ребята!

Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые искренние поздравления с началом нового учебного года!

Первое сентября – День знаний – праздник для всех, он наполнен счастливыми воспоминаниями и радостными ожиданиями. В этот день наша школа вновь открывает двери классов и аудиторий, а 104 первоклассников впервые перелистнут страничку самой увлекательной из книг – Книги знаний. Новый учебный год начнется и для 73 педагогов школы.
Приветствуем молодых педагогов, их у нас 11 смелых, отважных, креативных, красивых, успешных людей.
Нам посчастливилось учиться в обновлённой, красивой, отремонтированной инфраструктуре, благодаря Всероссийскому проекту капитального ремонта школ и садиков, впервую очередь Министерству Просвещения России и Министерству Республики Тыва.

Особое внимание – нашим учителям. В подавляющем большинстве это уважаемые люди, которые пользуются авторитетом не только у воспитанников и их родителей, но и среди жителей населения города, где они работают. К мнению учителя прислушиваются земляки, его советами дорожат. Мы прекрасно это осознаем и всячески стараемся поддерживать педагогов.
Желаем педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения. Пусть знания и навыки, полученные в новом учебном году вашими воспитанни­ками, станут стартовой основой.
Дорогие наши первоклассники!

Сегодня ваш первый школьный день, первый праздник знаний!

Конечно, вы волнуетесь, вступая в новый мир, волнуются и ваши родители, и учителя. Всем вместе вам предстоит долгий путь – одиннадцать школьных лет. Мы надеемся, что путь этот будет светлым, что впереди вас ждут новые друзья, хорошие оценки, множество приятных, незабываемых минут.

Дорогие родители! Первое сентября – праздник, близкий каждому. С него начинается трудная, но очень увлекательная дорога в мир знаний.

Крепкого вам здоровья и благополучия в семьях! Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным, принесёт радость открытий и новых достижений!

С уважением директор школы Монгуш Р.Г.

· С 16 лет можно водить мопед или легкий мотоцикл, с 18 — машину и другой автотранспорт

· Водить машину с инструктором можно с 16 лет, с 17 — сдавать экзамен на права

· Если передать руль несовершеннолетнему, штраф владельцу машины — 30 000 рублей

· Сам ребенок, находившийся за рулем, заплатит от 5 000 до 15 000 рублей

· Если ребенок без прав попадет в ДТП, его оштрафуют на ту же сумму, плюс — ему придется возмещать ущерб вместо страховой

Шагаа 2022 биле!!

С целью расширения сведения о праздниках «День Героев Отечества», «День Неизвестного солдата». 07 декабря 2021 в МБОУ СОШ №1 г.Ак-Довурак был проведен библиотечный урок посвященный ко дню Героев Отечества и Дню неизвестного солдата, а также была оформлена книжная выставка «Героям Отечества вечная слава!».

Выпускникам прошлых лет — ЕГЭ-2022

   С 1 декабря 2021 года  по 1 февраля 2022 года включительно начинается приём заявлений на участие в ЕГЭ от выпускников прошлых лет.

     Приём заявлений производится по адресу: ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва, г.Кызыл,  ул. Ленина  д.39. Уточнить все остальное можно по телефону горячей линии: 8 (394 22) 5-61-26.

     Кто может подать заявление на ЕГЭ как выпускник прошлых лет?

     Вы можете пойти на ЕГЭ как выпускник прошлых лет, если у вас на руках есть аттестат за 11 класс.

     Нужен ли QR – код для подачи заявлений?

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции по рекомендации Роспотребнадзора попасть в пункт подачи заявлений можно только при предъявлении QR-кодов о вакцинации от COVID-19 или справки о медотводе.

     Какие документы необходимы для подачи заявления?

1) копия и оригинал паспорта;

2) копия и оригинал СНИЛС;

3) копия и оригинал аттестата о среднем общем образовании или диплома о среднем профессиональном образовании.

Выпускники прошлых лет не получившие аттестат о среднем общем образовании после окончания 11 класса пишут заявление в родных школах.  

День ИТ знаний

Приказ №141 О проведении торжественной линейки посвященной Дню Знаний

О сертификате дополнительного образования

Методические рекомендации для подростков и родителей испытывающих беспокойство из-за короновируса


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *